นโยบายความเป็นส่วนตัว


Money Hero ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ดังนั้น เราจะเก็บรวบรวม ปกป้อง และเก็บรักษาข้อมูลของนักเรียนไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ ซึ่งเราจะนำข้อมูลที่ผู้เรียนให้กับเราเพื่อมอบบริการที่ตรงกับความต้องการสำหรับผู้เรียนอย่างเหมาะสมจากเรา

วัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่อแจ้งวิธีการที่บริษัท Money Hero Sc จำกัด (ในกรณีที่เป็นการให้ “บริการ” โดยบริษัทร่วมของบริษัท เก็บรวบรวม ประมวลผล และ ใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” (ตามที่ได้นิยามในเอกสารฉบับนี้) ของนักเรียนที่เกี่ยวกับการสมัครเรียน การเข้าเรียน รวมท้้งการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครอง ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ แนะนำให้ผู้เรียนได้โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน

โดยที่ เมื่อผู้เรียนเริ่มปฏิสัมพันธ์ ลงทะเบียน และใช้บริการกับบริษัทฯ ถือว่าผู้เรียนได้ตกลงและยินยอมให้บริษัท Money Hero Sc จำกัด (ต่อไปในเอกสารนี้ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”, “เรา” หรือ “พวกเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนรวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อผู้ที่ได้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เมื่อผู้เรียนได้สมัครใช้บริการ เพื่อใช้บริการของบริษัทฯ หรือได้ใช้บริการ เข้าถึงบริการ บริษัทฯ อาจจะร้องขอให้ผู้เรียนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ สำหรับการให้บริการดังกล่าว 

1.1 ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, วันเกิด, ประวัติการศึกษา และข้อมูลอื่นๆที่ผู้เรียนได้มอบให้แก่เรา

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่, ข้อมูลการจัดส่ง, ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล์, ไลน์ไอดี (LINE ID), บัญชีผู้ใช้ Facebook (Facebook ID) และข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ ที่มอบให้แก่เรา

1.3 ข้อมูลการใช้บริการ ที่ผู้เรียนให้ไว้บนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของเรา เช่น ข้อมูลการใช้งานบนแอปพลิเคชัน, ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม, ข้อมูลการทดสอบและทดลองใช้งาน เป็นต้น

1.4 ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน, วันที่และเวลาที่ชำระเงิน, สถานะการทำธุรกรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน, หมายเลขคำสั่งซื้อ, ที่อยู่/วันที่และเวลาในการรับหรือจัดส่ง, พฤติกรรมการซื้อ และข้อมูลอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อ

1.5 ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address), คุกกี้, ที่อยู่ media access control (MAC), รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์เครือข่าย, ข้อมูลการเชื่อมต่อ, ข้อมูลการใช้งานระบบ,ประวัติการค้นหา และเข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวความคิดเห็น คำติชม หรือเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของผู้เรียน ที่ได้ให้ไว้ผ่านการสำรวจ และช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ ได้แก่ แบบฟอร์มคำร้องหรือแบบฟอร์มอื่นๆ รูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์, การพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจถูกบันทึก), การพบปะตัวต่อตัว, โซเชียลมีเดีย และอีเมล

หากผู้เรียนได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา (เช่น ผู้ปกครอง ผู้ติดต่อฉุกเฉิน) ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์, ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และ/หรือเพื่อกรอกใบสมัครหรือทำธุรกรรมของผู้เรียนแทน กรุณาแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น เพื่อเรา

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้

ผู้เรียนอาจตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ หากผู้เรียนไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจพิจารณาปฏิเสธการขอสมัครเป็นผู้เรียนหรือปฏิเสธที่จะให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดแก่ผู้เรียน ผู้เรียนควรจะตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งให้บริษัทฯ นั้นครบถ้วน เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้เรียนมิได้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการตามที่ผู้เรียนร้องขอได้ ซึ่งผู้เรียนรับประกันและรับรองว่า ผู้เรียนอนุญาตให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เพื่อเก็บรวบรวม ประเมินผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  


 

สนธิสัญญาที่น่าสนใจ (ฉบับมีคำแปลภาษาไทย)

ASEAN Charter
Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations
UN Charter
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
Vienna Convention on Consular Relations (VCCR)
Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR)

สนธิสัญญาที่น่าสนใจ (ฉบับไม่มีคำแปลภาษาไทย)

Agreement Establishing the World Trade Organization 1994
Agreement For the Implementation of Provisions of the UN Convention on the Law of the Sea (Fish Stocks) 1995
Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses 1997
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons 1973
Convention Suppression Unlawful Acts Against Safety Civil Aviation 1971
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 2005
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999
International Convention on Economic Social and Cultural rights 1966
International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965
State Immunity Act 1978
Statute of the International Court of Justice 1945
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space 1967
UN Convention on Jurisdictional Immunities 2004
Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties 1978
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969